Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika & küpsised

NuNa Nutri OÜ hindab klientide privaatsust kõrgelt. Meie eesmärgiks on kaitsta Sinu õigusi ning tagada Sulle usaldusväärne isikuandmete töötlemine. Oleme sätestanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kõigi klientide andmete kasutamist, kogumist, avaldamist, edastamist ja hoidmist.

Viimati muudetud: 18.03.2020

Mõisted

 • Privaatsustingimused on alljärgnev tekst, mis paneb paika NuNa Nutri OÜ isikuandmete käsitlemise ning töötlemise põhimõtted
 • Isikuandmed on füüsilise isiku kohta kogutud teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.
 • Andmesubjekt ehk füüsiline isik on näiteks klient, külastaja, koostööpartner võiNuNa Nutri OÜ töötajad, kelle kohta on olemas
  isikuandmed.
 • Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende teavete kogumite automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu dokumenteerimine, kogumine, korrastamine, salvestamine, säilitamine, avalikustamine ja muutmine, juurdepääsu tagamine, päringute tegemised, väljavõtete teostamine, kasutamine, edastamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine, hävitamine või ristkasutamine.
 • Klient füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või soovi avaldanud NuNa Nutri OÜ teenuseid kasutada ning kelle andmeid NuNa Nutri OÜ töötleb.
 • Leping on teenuse osutamise või muu tegevuse leping, mis on sõlmitud kliendi ja NuNa Nutri OÜ vahel.
 • Veebileht www.nu-na.ee on NuNa Nutri OÜ ametlik veebileht
 • Külastaja on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab NuNa Nutri OÜ veebilehti.
 • Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.
 • Teenused on kõik teenused ja tooted, mida pakub NuNa Nutri OÜ.
 • Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse või kogutakse veebilehe külastajate andmebaasi

Üldsätted

 • NuNa Nutri OÜ on juriidiline isik, mille registrikood on 14886875. NuNa Nutri OÜ võib kasutada ja töödelda isikuandmeid järgmisena:
  1. määrates kindlaks vastutatav või volitatud töötleja, tema eesmärgid ning vahendid ja juhised.
  2. Isikuandmete vastuvõtjana.
 • Privaatsustingimused rakenduvad kõigile andmesubjektidele. Privaatsustingimustes nimetatud õigusi ja kohustusi jälgivad kõik NuNa Nutri OÜ töötajad ning koostööpartnerid, kes puutuvad kokku või kasutavad NuNa Nutri OÜ valdustes olevaid isikuandmeid.
 • NuNa Nutri OÜ-l on õigus jätta endale õigus privaatsustingimusi aeg-ajalt ja vastavalt vajadustele uuendada ja muuta. Muudatused on alati kättesaadavad veebilehe privaatsustingimustes.

Põhimõtted

 • NuNa Nutri OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadusest.
 • NuNa Nutri OÜ eesmärgiks on olla vastutustundlik Isikuandmete Töötleja, sellega seonduvad protsessid, juhendid, tegevused ja toimingud lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
 • Õiglus tagamaks õiglase Isikuandmete Töötlemise nii, et Andmesubjektil oleks täielik teave ja informatsioon, kuidas tema andmeid töödeldakse.
 • Õigsus tagamaks Isikuandmete õiged ja ajakohased teabed, mida käsitletakse õigel kujul. Kasutusel meetmetega, kus Isikuandmete Töötlemise eesmärk on kustutada või parandada väärad Isikuandmed.
 • Isikuandmete Töötlemise puhul on NuNa Nutri OÜ-l olemas selleks seaduse järgi tulenev alus või nõusolek.
 • Läbipaistvus. Kõikide Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev ehk informatsioon on kättesaadav.
 • Eesmärgipärasus tähendab isikuandmete kogumist täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Andmeid ei töödelda NuNa Nutri OÜ eesmärkidega vastuollu minnes.
 • Säilitamise piirangud. Andmesubjektide tuvastamiseks säilitatakse Isikuandmeid ainult kuni selleks vajalik eesmärk on täidetud. Andmed, mis on saadud läbi kliendisuhete, näiteks kliendiks registreerumisel, säilitab NuNa Nutri OÜ kuni kliendi soovini. See tähendab, andmete töötlemist ja säilitamist ainult alates nõusoleku saamisest kuni nõusoleku lõpetamiseni.
 • Usaldus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmeid Töödeldakse turvalisel viisil, mis kaitseb klienti loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävimise või kahjustamise eest. Kasutades äiult mõistlikke tehnilisi meetmeid. NuNa Nutri OÜ omab kõiki eeskirju ja lepinguid töötlejatega või volitatud töötlejatega, mis tagavad parima turvalisuse ja asjakohased meetmed.

Isikuandmete koosseis

 • NuNa Nutri OÜ kogub järgmiseid isikuandmeid:
  1.  Andmesubjekti poolt NuNa Nutri OÜ-le avaldatud Isikuandmed, mis on nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber;
  2. Andmesubjekti ja NuNa Nutri OÜ vahelised tavapärase suhtluse järel tekkinud andmed;
  3. Andmesubjekti poolt avalikustatud andmed (nt meedias, sotsiaalmeedias);
  4. Teenuse tarbimisel tekkivad Isikuandmed, näiteks NuNa Nutri OÜ e-poe kasutamisel sisestatavad andmed;
  5. Andmed, mis tekivad veebilehe külastamisel ja kasutamisel. Näiteks aeg, mis klient veetis veebilehel.
  6. Kliendisuhete tõttu toimunud e-kirjade vahetus, tellimuste ajalugu.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

 • NuNa Nutri OÜ töötleb, kogub, salvestab ja säilitab isikuandmeid. Isikuandmete töötlemise alused ning eesmärgid on:
  1. Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks;
  2. Andmesubjektile kaupade pakkumiseks ja teenuste osutamiseks;
  3. Ettevõttesisese müügistatistika koostamiseks;
  4. Turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
  5. Turunduse korraldamiseks ning mõõtmiseks;
  6. Muudeks NuNa Nutri OÜ poolt Andmesubjektiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas NuNa Nutri OÜpoolt pakutavate kaupade ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks;
  7. Andmesubjekti nõusolek;
  8. Seadused ja muud õigusaktid;
  9. NuNa Nutri OÜ säilitab Andmesubjekti isikuandmeid Andmesubjekti ja NuNa Nutri OÜ vahelisest lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või lepingulise suhte lõppemiseni või kuni NuNa Nutri OÜ-le seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustuse lõppemiseni;
  10. Usaldusliku kliendisuhete tagamiseks ja säilitamiseks on Isikuandmete Töötlemine vajalik , et veenduda pettuste vältimises ja väljaselgitamises;
  11. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, parandada teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning teha Kliendi nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
  12. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad külastused ja Isikuandmed. NuNa Nutri OÜ kasutab kogutavaid andmeid analüüsi tegemiseks või mobiili- ja infoteenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse ja parema ning personaalsema Teenuse rakendamiseks;
  13. Personaalsete kampaaniate tegemine, mis on suunatud personaalselt kliendile, klientide ja külastajate käitumise ja rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuse efektiivsuse mõõtmine;
  14. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates müügikanalites, veebilehtedel;
  15. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine veebilehel.
  16. Piraatluse vastu võitlemiseks ja veebilehe turvalisuse säilitamise tagamiseks loodud meetmed, et talletada tagavarakoopiad.
  17. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks.

 

 • Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleb NuNa Nutri OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks.
 • Kui Isikuandmete Töötlemine toimub mõnel muul eesmärgil, mida ülaltoodud kogumis põhjendustes ei selgine, või ei põhine Andmesubjekti nõusolekul, hindab NuNa Nutri OÜ väga hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

Andmete avalikustamine või edastamine kolmandatele isikutele

 • NuNa Nutri OÜ teeb koostööd isikutega, kellele NuNa Nutri OÜ võib esitada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid ja Isikuandmeid.
 • Nendeks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, uuringud ja ettevõtted, kes tegelevad võlgade sissenõudmistega, maksehäiretega, IT partnerid ja e-postiteenust vahendavad isikud, või organisatsioonid, tingimusel, et:
  1.  vastav eesmärk on põhjendatud ja seaduslik;
  2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt NuNa Nutri OÜ juhistele ja kehtib lepingu alusel.

Turvalisus andmete töötlemisel

 • NuNa Nutri OÜ säilitab Isikuandmeid vaid minimaalselt vajalikul ajal. Kui Isikuandmete säilitamise tähtaeg on möödas, tagab NuNa Nutri OÜ andmete korrektse hävitamise, kasutades parimaid meetmeid.
 • Juhul, kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab NuNa Nutri OÜ kasutusele vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ja tagab tulevikus riskide maandamise. NuNa Nutri OÜ registreerib kõik intsidendid ja teavitab sellest ette nähtud juhtudel Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti isiklikult.

Laste isikuandmete töötlemine ja käsitlemine

 • NuNa Nutri OÜ infoühiskonna teenused ei ole suunatud lastele.
 • NuNa Nutri OÜ ei kogu teadlikult alla 13 aastaste laste kohta informatsiooni. Informatsiooni kogutakse vaid eeskostja või lapsevanema soovides.
 • Juhul, kui tuvastatakse lapse isikuandmete kogumine, tagab NuNa Nutri OÜ Isikuandmete lõpetamise.

Andmesubjekti õigused

 • Nõusolekuga seonduvad õigused:
 1. Andmesubjektil on õigus igal hetkel teavitada oma soovist Isikuandmete Töötlemine lõpetada ja tagasi võtta.
 2. Uudiskirjaga liitudes antud nõusoleku saab tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.
 3. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
 4. Õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
 5. Õigus tutvuda andmetega ja õigus Isikuandmete koopiale.
 6. Õigus Isikuandmete kustutamisele.
 7.  Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib siis, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui Isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle Isikuandmete kustutamist.
 8. Õigus järelevalveasutuse hinnangule seaduspärasuse tagamiseks.

Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

 • Õiguste teostamine:
  1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda NuNa Nutri OÜ andmekaitse spetsialisti poole.
 • Kaebuse esitamine:
  1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega NuNa Nutri OÜ poole, Andmekaitse Inspektsiooni poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

Küpsised ja muud tehnoloogiad

 • NuNa Nutri OÜ võib koguda Veebilehtede Külastajate kohta andmeid, kasutades selleks Küpsiseid. Küpsised võivad koguda infokilde, mis kogutakse Külastajate brauseri läbi ning neid andmeid võidakse töödelda.
 • NuNa Nutri OÜ kasutab kogutud andmeid, et pakkuda Kliendile või Külastajale vastavalt harjumustele kohandatud Teenuse pakkumine, sealjuures kindlustada parim Teenuse kvaliteet. Kogutud andmeid aitavad informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha selle põhjal soovitusi, muuta Kliendi jaoks reklaame asjakohasemaks ja teha lihtsamaks sisse logimine ning andmete kaitsmine. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning kasutusharjumuste fikseerimiseks.
 • NuNa Nutri OÜ kasutab sessiooniküpsiseid ja püsivaid reklaamküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast lehe külastamist. Püsiküpsised jäävad alles Veebilehe korduval külastamisel ja kasutamisel.
 • Kolmandate osapoolte Küpsiseid, mida võivad kasutada NuNa Nutri OÜ partnerid, NuNa Nutri OÜ ei kontrolli. Nende kohta saab infot kolmanda osapoole käest.
 • Küpsiste kasutamise osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel.

Olulised dokumendid, juhised, korrad

 • NuNa Nutri OÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse kordadest, juhistest ja dokumentidest:
 • 1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;
 • 2. Kliendi e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta lisatud ja olemasolevatele Isikuandmetele, saab neid muuta ning teostada muid seaduse ja käesoleva Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;
 • 3. Organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõttes,  milles on toodud erinevad meetmed, mida NuNa Nutri OÜ kasutab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.

Kontaktandmed ja informatsioon

 • NuNa Nutri OÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
 • 1. NuNa Nutri OÜ-ga saab Isikuandmete küsimustes ühendust võtta e-posti teel info@nu-na.ee

Muud tingimused

 • NuNa Nutri OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab NuNa Nutri OÜ Andmesubjekte www.nu-na.ee, koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil. Eeldame, et kui olete asunud kasutama NuNa Nutri OÜ veebilehte, olete tutvunud ja nõustunud privaatsustingimustega.
Sulge

Logi sisse

Sulge

Ostukorv (0)

Ostukorvis ei ole tooteid. Ostukorvis ei ole tooteid.

Sulge